Enigma Enigma

Сергiй Делін

2024-05-01 12:03:30 eye-2 4428   — comment 0

Cаміт НАТО: позиція та актуальність

Вже не так далеко, лише трохи більше двох місяців, проходитиме ювілейний саміт НАТО, напередодні 75-ї річниці альянсу.

Мало сумнівів що темами саміту будуть єдність і сила в новому, мінливому, все більш нестабільному і все більш небезпечному світі.

Чудові слова - це просто чудово. Однак з історії добре відомо що у переломні, критичні часи лише гарних слів може бути недостатньо; і насправді вони мало що вирішують, якщо щось взагалі. Саміт відбудеться в той час коли питання місця, позиції та актуальності альянсу в цьому, реальному світі все більше виходять на перший план. І для того щоб дати на них змістовну і впевнену відповідь може знадобитися набагато більше ніж промови та фанфари. Власне, може знадобитися дія, та результат.

Безпрецедентна в сучасному світі та Європі цього століття агресія розв'язана два роки тому путінським режимом була цілеспрямованою: відповідно до його ультиматумів, він повністю мав намір i, по суті та факту, змінив правила гри у світовому розпорядку. Намагання не помічати та ігнорувати очевидне не дасть нічого: поки путінська агресія не переможена і не отримала належної відплати, світовий порядок заснований на праві та правилах відходить у минуле. Фактично, його більше не існує в цій реальності.

Переступ, акт такого масштабу вимагав сильної, негайної і повністю пропорційної реакції не тільки з боку жертви, але і всього світового спільноти. Причина очевидна: він створює небезпечний прецедент який руйнує правила і принципи співіснування народів вироблені в результаті Другої світової війни; започатковує та ініціює майбутнє в якому ніхто не може бути захищеним від жорстокої та неспровокованої агресії.

Цілком зрозуміло: цього не сталося. Світ, безпека і стабільність якого, як передбачалося, є сильною і невід'ємною частиною місії альянсу, поки що не відповів своєчасно та пропорційно на агресію Путіна. Цей факт, а також події і факти що його підтверджують добре відомі щоб ще раз на них посилатися, ставлять очевидне, актуальне та нагальне питання:

Яким є реальне місце альянсу в цьому новому світі?

Чи може він захистити мир та стабільність? Чи зможе він, в кінцевому рахунку, ефективно захистити навіть самого себе?

Як і майже вісімдесят років тому, напередодні зростаючої загрози Другої світової війни, відповіді на ці питання не можуть бути дані лише словами: будь-якими словами. Потрібно щось інше, і більше.

Це виклик для саміту з яким буде нелегко впоратися. Довгострокова довіра до альянсу у світі може бути поставлена на карту, якщо він знову не зможе продемонструвати не просто якісь: а сміливі і адекватні дії, повністю відповідні тa пропорційні проблемі тa загрозі: цій нинішній, теперішній і безпосередній.

Як і вісімдесят років тому, «ніколи знову » були лише милими але порожніми словами, нічого в цій головоломці не можна виправити одними словами. Це вже зрозуміло.

Little doubt that the themes of the summit will be the unity and the strength in the new and changing, increasingly unstable and increasingly dangerous world.

Great words are just great. However, it is known very well from history that in pivotal, critical times only great words may not be sufficient, and in fact, decide very little if anything. The summit will happen at the times when the questions of the place, position and relevance of the alliance in this, real world are increasingly coming to the fore. And they may take way more than speeches and fanfares to answer meanigfully and confidently. In fact, it may take nothing less than a bold act, and the result.

An unprecedented in the modern world, and Europe of this century, aggression unleashed two years ago by Putin's regime had the full intent: according to his ultimatums, and in fact, changed the rules. Nothing can be gained by trying to not notice and ignore the obvious: while Putin's aggression is not defeated; and has not received the appropriate retribution, the world order based on the law and rules is relegated to the past. It no longer exists in this reality.

A transgression, act of this magnitude required a strong, immediate and fully proportional response not only on the part of the victim, but the entire world community. The reason is obvious: it creates a dangerous precedent that brings down the set of rules and principles of coexistence of the nations developed as a result of WWII; it begins and initiates a future where no one can be safe from a brutal and unprovoked aggression.

Very clearly: it did not happen. The world, the security and stability of which the alliance was supposed to be a strong and integral part, so far did not respond, timely and proportionally to Putin's aggression. That fact and the events and facts supporting it are known very well to cite once again, bring about an obvious, and persisting questions:

What is the real place of the alliance in this new world?

Can it protect the peace and stability? Will it be able, in the eventuality, to defend effectively even itself?

Just like about eighty years ago, on the eve of the rising threat of the WWII, the answers to these questions cannot be given by just words: any words. Something else, and more is needed.

This is the challenge for the summit that will not be easy to face. A long term credibility of the alliance in the world can come to the stake if it fails, again to show not just some, but bold and adequate act, fully relevant and proportional to the problem, and threat: this current, present and immediate one.

Like eighty years ago, "never again" were just cute but empty words, nothing in this conundrum can be fixed with just words: any number of them. This much is clear.

 

 

Підписуйтесь на наш Telegram канал Enigma