Enigma Enigma

Сергiй Делін

2024-04-20 18:51:41 eye-2 4470   — comment 0

Російська агресія в Україні: її можна подолати з користю для всього світу

Так, це все ще можливо. Шлях до відновлення нормального, мирного світового порядку існує і може бути пройдений усім світом. Потрібні лише, як завжди, мужність, воля та відданість справі.

Ось як це може працювати.

1. Російська агресія зазнає рішучої, повної і остаточної поразки.

2. Росія продовжує залишатися в повній ізоляції та під суворими санкціями доки вона не погодиться прийняти умови відновлення мирного порядку в Європі.

3. Три умови відновлення мирного порядку:

- Росія відмовляється від ядерної зброї: всієї.

- Росія відмовляється від раніше окупованої території Кенігсберга. Вона може управлятися спільно країнами ЄС: Польщею, Литвою та Німеччиною.

- Росія повністю визнає відповідальність за агресію і повністю виплачує репарації та компенсації за завдані збитки внаслідок її брутальної, варварської та нелюдської війни.

Ядерна зброя може бути зарахована до загальної суми репарацій (наприклад, міжнародні партнери фінансують відновленню України від імені Росії в обмін на вивезення та утилізацію всієї її ядерної зброї). До повної утилізації ядерна зброя перебуває під спільним контролем відповідальних ядерних держав.

Відмова від Кенігсберга розглядається лише як умова повернення Росії в нормальний світ і не має грошової вартості. Минулі кривди - це просто кривди, а не подарунок і не благословення.

На цьому воно може: але не повинно закінчитися. Щоб унеможливити повторення війн 18-19 століть, німецького і італійського фашизму 20-го і російського 21-го, країни північної частини світу можуть оголосити її зоною закону та миру. Вони не тільки урочисто заявляють про відмову від сили і агресії в міжнародних справах, але й погоджуються та беруть на себе зобов'язання негайного і силового, в разі необхідності, відновлення законного мирного порядку в разі будь-яких спроб його порушення. Це зобов'язання приймається і виконується спільно всіма країнами які приєднуються до угоди. Дворівнева система не є необхідною і не може бути ефективною, як ми побачили дуже ясно.

Таким чином, уроки і трагедії цієї війни не будуть марними. Нарешті реальний приклад тривалого та ефективного правопорядку і миру буде існувати в наявності, про нього можна буде не лише мріяти і говорити, але й демонструвати в реальному житті значної частини світу: як приклад і знак для всього світу.

Yes, it is possible still. The path to restoration of normal, peaceful world order exists and can be made by the world. It takes only and as always, courage, will and commitment. This is how it could work:

1. Russian aggression is defeated decisively, utterly and completely.

2. Russia continues to remain under full isolation and severe sanctions until and unless it agrees to accept the condition of the restoration of the peaceful order in Europe.

The three conditions of the restoration and renewal of the peaceful order in Europe are:

- Russia gives up nuclear weapons: all of them.

- Russia gives up previously occupied territory of Kenigsberg. It can be managed jointly by the EU members, Poland, Lithuania and Germany.

- Russia fully admits the responsibility and repays in full the reparations and compensations resulting from its brutal, barbaric and inhumane aggression.

Nuclear weapons can be counted against the total amount of reparations (for example, international partners contribute to restoration of Ukraine on Russia's behalf, in exchange for removal and utilization of all her nuclear weapons). Until complete disposal, the nukes are placed under joint trust of responsible nuclear nations.

Giving up Kenigsberg is counted only as a condition of Russia's return into the normal world and will have no monetary value. Past wrong is just wrong: not a gift and no blessing.

It can, but does not have to end here. To prevent any chance of the reoccurring of the wars of the 18-19 centuries, the German and Italian fascism of the 20th and the Russian fascism of this 21st, the countries of the nothern part of the globe can declare it the zone of law and peace. Not only they solemnly claim the rejection of force and aggression in international matters; but agree and commit to immediate and forceful, if necessary, restoration of the lawful and peaceful order in case of any attempts of its violation. This commitment is taken and enforced jointly by all countries that enter the agreement. Two-tier system is not necessary and cannot be effective as we have seen very clearly these days.

This way, the lessons and tragedies of this war would not be for nothing. At last, a real example of a lasting and effective order of law and peace can be not only dreamed and talked about but demonstrated in the real life of a large part of the world: as an example and a token to the entire world.

 

Підписуйтесь на наш Telegram канал Enigma