Enigma Enigma

Сергiй Делін

2024-04-08 05:47:58 eye-2 4464   — comment 0

Захід не має стратегії: час значних рішень

Цей час настав: він біля порога, і це означає одну просту річ.

Відмовити, умовити його, запропонувати почекати ще трохи: все це не матиме жодного сенсу для майбутнього.

Рішення має бути представлене і його зміст, і значимість визначить подальший перебіг історії. Жодні пояснення, виправдання та відмовки не матимуть жодного значення для подальших подій та історії. Сподіваюся що всі, хто приймає рішення в ці дні це добре розуміють. Пояснювати не буде кому.

Вікно відчинене не словами, а самим ходом історії. Це не Україна що просить послуг та благодійності. Це сам Час що ставить перед нами цей новий виклик. Що ми говоримо? Який шлях ми обираємо?

Світ пильно стежить за одним питанням: що ще можна дозволити; що може зійти їм з рук; в цей час і в цьому столітті? Без відповіді на це питання - ключове для наступної епохи історії цього людства - саміт буде ні про що. Великі слова матимуть жодного значення тому що вони не матимуть жодного відношення до реальності.

Це просто. Всі це бачать, навіть сьогодні. Від цього вибору нікуди не дітися, не сховатися від рішення, від питання. Bсі всe розуміють і роблять свідомий вибір. Скаржитися буде нікому і нікуди.

Початок тут (1), тут (2) i тут (3)

Запрошення України до НАТО і жорстке, якщо буде потрібно: збройне протистояння силам міжнародного гангстеризму які набирають сили та обертів може бути єдиним ефективним рішенням яке ще залишилося в рамках реальності та перспективи законного та мирного майбутнього людства. Саміт буде відповідним і правильним моментом для визнання та прийняття цього виклику Часу.

Це перше реальне та обґрунтоване рішення: виконати роботу, яку дає нам сам Час. Стати разом та зупинити хвилю висхідної Темряви зараз, коли вона ще тільки зароджується і не набрала повної сили та потужності.

Boнo не є ідеальним. Воно не має повної гарантії безпеки у всіх випадках і варіантах розвитку подій. Але логіка поступової ескалації їх також не має. Але воно має реалістичне підґрунтя для досягнення мети в цей час викликів; можливо, екзистенціальних, з огляду на те яка Темрява піднімається.

Сьогодні воно знаходиться в руках кількох людей, зі своїми думками та слабкостями. Втратити шанс на майбутнє через "обережність": у вирішальні моменти історії це слово не означає багато, або навіть нічого тому що ніхто не може знати куди поверне історія, дуже просто: потрібно просто сказати якісь незначні слова; і не зробити нічого. Але це зробить Вибір і увійде до історії. Годинник цокає.

Бездіяльність, дія недостатня і яка не відповідає виклику Часу, це не "обережність": це усвідомлений вибір шляху та його результату. Виправдовуватись буде нікуди.

A якщо вони провалять цей вибір, виклик та відповідальність перед майбутнім, залишається тільки одне: стояти тa боротися, пліч-о-пліч з тими хто бачить причину і підстави, і все ще ще мають волю тa рішучість робити те що правильно коли до цього вимагає Час. Це буде важче, довше і, очевидно, дорожче. Але які є варіанти? Ні: їх не залишилося. Це ми вже знаємо.

The time has come: it is at the doorstep, and that means one simple thing.

To refuse, to persuade, to offer to wait a little longer, all this will not have any effect for the future.

The decision must be presented, and its content and significance will determine the further course of history. No explanations, excuses and concerns, considerations, etc. will have any meaning for further events and history. I hope that everyone who makes decisions these days understands this well. There will be no one to explain to.

The window is open not by any words, but by the course of history itself. This is not Ukraine asking for favors and charity. This is the Time itself that brings this new challenge before us. What say we? Which path do we choose?

The world is watching closely one question: what else can be allowed; what can they get away with; in this age and century? Without addressing this question: they key question for the next epoch of the history of this humanity, the summit will be about: nothing. The great countraposition of the future can be decided tomorrow, in a early vote; decision and choice. The great words would not have much or any meaning because they will have no bearing on the reality.

This is easy. Everyone can see it, even today. There's no getting away from: hiding from that decision, and question. Hope everyone understands. There will be no one and nowhere to complain.

Inviting Ukraine to join NATO and confronting the growing forces of international gangsterism with fierce, if necessary, armed response may be the only effective solution that remains within the framework of reality and the prospect of a legitimate and peaceful future for humanity. The Summit will be the appropriate and right moment to recognise and accept this challenge.

There's no avoiding the questions, and challenges that are set by the Time itself. The choice will be made whatever you say, any and any number of words, and regardless of whether and how you like it. There's no arguing with the Time.

This is the first real and grounded solution: do the job that is given by the Time itself. Stand together and stem the tide of the rising Darkness now, when it's still budding and has not reached its full force and power.

This solution is not ideal. It does not have a full guarantee of safety in all cases and developments. But the logic of gradual escalation does not have them either. Yet it has the realistic foundation for achieving the objective in this time of challenge; perhaps existential in the view of the kind of the Darkness that's rising. Doing nothing and hoping for the best is not a valid option; never was in the times like these.

It is in the hands of a few people, with their own opinions and weaknesses. It is very easy to lose a chance for the future because of "caution": at crucial moments in history, this word does not mean much, or even nothing, because no one can know where history will turn: you just need to say some insignificant words; and do nothing. But it will make the Choice and will go down in history. The clock is ticking: it will not be argumented with, nor convinced to change its mind.

Inaction, indecision; action that is insufficient and inadequate to the call of the Time is in no way "caution"; it is only a conscious choice of the way: weak; confused and even cowardly that will only lead to the corresponding outcome and nowhere else. There's no factual connection between the weakness of the response and the real, actual safety of the West and the world; but the tyrants will certainly interpret it as an invitation and the reason to press ahead. This obviousness cannot be any surprise for anyone with a sound mind; not after all the lessons of history. Empty words will add nothing here: zero meaning, and value.

And if they fail this choice, challenge and the responsibility before the future, only one other remains: stand and fight, shoulder to shoulder with those who see the cause and the reason and still have the will and resolve to do what is right when its called for. It will be harder; longer and will cost more, obviously. But what are the options?

No: there are none left. That much we know, already.

Підписуйтесь на наш Telegram канал Enigma