Enigma Enigma

Сергiй Делін

2024-04-05 14:22:10 eye-2 4436   — comment 0

Захід не має стратегії: рамки рішення

Продовжуємо аналіз ситуації, що склалася, розпочатий раніше.

Нагадаємо обговорюваний контекст ситуації:

Перше: світ змінився. Сьогодні не існує: за фактом і об'єктивним спостереженням, жодних ефективних механізмів стримування тa примусу до дотримання закону агресивно-беззаконних режимів, які отримали доступ до ядерної зброї.

Їх не видно, вони не працюють, а отже, слід зробити висновок що в реальності цього часу вони не існують. Крапка.

Другий висновок: бездіяльність та прокрастинація не приведуть до вирішення цієї проблеми.

Це добре працювало в часи першої холодної війни, то чому б це не могло спрацювати зараз? У демократичній політиці завжди буде спокуса залишити все на самоплив, робити якомога менше і дозволити їм зажити і виправитися самим.

Очевидно, що ця стратегія не спрацювала з Гітлером і взагалі не може працювати з агресивними і жорстокими хуліганами. Кожна ознака зволікання і вагання буде сприйнята як слабкість і стане приводом для подальших провокацій. Більше того, суспільства, накачані страхом та ненавистю просто не можуть повернутися до нормального життя. Гітлер не думав про переговори в 1942 році. Так само це неможливо з жорстоким авторитарним режимом Росії. Такого варіанту просто не існує в об'єктивному, раціональному світі, а існує лише як слабка ілюзія, дим чи міраж у свідомості декого.

А ядерна зброя, звісно, згідно з першим пунктом, додає цілковито новий вимір цій головоломці. Мало того що вкрай неприродно, неприємно та чужорідно щоб хуліган-агресор у запалі розгулу обмежував тa зв’язував себе; тепер, судячи з усього, їх теж не можна примусити. Про це ми поговоримо далі.

Російський режим намагатиметься пpoйти тa зaхапати стільки, скільки йому дозволять: а потім спробує ще.

Тоді, говорячи про рамки, які відмежовують можливі, реалістичні та раціональні рішення, слід пам'ятати про ці два:

По-третє, рішення має ґрунтуватися на об'єктивних, реальних підставах та основах, а не на якихось необґрунтованих припущеннях, міркуваннях, видаванні бажаного за дійсне тощо. Чудесні хеппі-енди можна прочитати та написати у фантастичних історіях, але в реальному житті Першої та Другої світових воєн їх просто не було. Там просто не було місця для роздумів про бажане. Taк, якщо рішення не має міцного і достатнього підґрунтя в раціональній, об'єктивній реальності то воно нічим не відрізняється від нездійсненної мрії, Фата Моргана.

Тепер, логічно пов'язуючи пункти два і три абсолютно неминуче випливає що будь-яке рішення, яке не має достатніх, реальних і повністю доступних підстав для того щоб зупинити беззаконника і примусити його до дотримання закону і правосуддя, просто не існує! Воно ні до чого не призведе в цій видимій і практичній реальності.

Путіни сьогоднішні, і завтрашні, і так далі, до нескінченності, не зупиняться, якщо в цей світ не буде привнесено щось реальне і практичне; реальне, присутнє і повністю функціональне, що цілком здатне їх зупинити, повернути назад тa притягнути до відповідальності щоб запобігти подальшим рецидивам кричущого міжнародного беззаконня та гангстеризму.

Це прямий і безпосередній логічний висновок. Будь ласка, спробуйте знайти в ньому недолік. Я вас заохочую.

Далі, рішення, хороше, тепле та пухнасте, не є гарантованим тa забезпеченим у всіх і кожному випадку й сценарії! Фантастична книга могла б змусити нас думати інакше, але ні, не в цій реальності: динозаври знають. Особливо з нашим розумним видом який так любить ставити собі виклики створюючи каміння яке ми може не зможемо підняти (Бог, можливо, не став би цього робити: будучи всезнаючим він знав про наслідки). Бандит континентального масштабу здатний знищити пів-Європи лише для того щоб виконати своє божевільне бажання або загинути, було недостатньо для нашого інтелекту. Чому б не спробувати той же сюжет уже з запасом ядерної зброї достатнім щоби підірвати планету кілька разів поспіль? Ні, дійсно? Далі: маємо те що маємо

У наступній статті ми поговоримо про конкретні рішення: чому їх так важко знайти, що не так із Заходом і чи існують вони взагалі, пам'ятаєте, пункт чотири?

А тут залишається сказати, відкриваючи та заглядаючи, лише небагато: Україна, сьогодні схоже, дуже й сильно, і може бути цим рішенням. А інших поки що, безперечно тa надійно, не проглядається. Може й не існує їх, взагалі? : про це, наступного разу. Далі буде.

To begin, we recall the context of the situation that was discussed:

First, the world has changed. Today there are no effective mechanisms to deter and enforce compliance with the law against aggressive and illegal regimes that have access to nuclear weapons, according to fact and objective observation. They cannot be seen, they are not working and so, it has to be concluded that in the reality of this time, they do not exist. Period.

Second conclusion: inaction and procrastination will not lead to a solution to this problem.

It worked well at the times of the first Cold war so why couldn't it work now? In democratic politics there will be always a temptation to leave things to themselves, do as little as possible and let them heal and fix themselves.

Obviously, this strategy didn't work with Hitler and it cannot work in general with aggressive and violent bullies. Every sign of delay and hesitation will be interpreted as a weakness and will invite further provocations. Moreover, the societies pumped up with fear and hatred simply cannot return to normality. Hitler would not consider negotiations in 1942. Neither is it possible with Russia's brutal authoritarian regime. This option simply does not exist in the objective, rational world but only as a faint illusion, smoke or mirage in the minds of some.

And the nukes of course, as per the first point, add an entire new dimension to this conundrum. Not only it is highly unnatural, unpleasant and alien for an aggressor bully in a heat of a rampage to limit and bind themselves; now, apparently, they cannot be made to either. We will talk about it further.

Russia's regime will try to walk and grab as much as it is allowed to, and then will try some more.

Then, speaking of the frames that delimit possible, realistic and rational solutions, one has to rememember these two:

Third, the solution has be based on objective, real basis and foundations, not any unsubstantiated assumptions, musings, wishful thinking and such. Miraculous happy ends can be read, and written in fantasy stories but in real life of WWI and WWII those simply didn't happen. There wasn't a place for wishful musings just plain none. If a solution does not have strong and sufficient basis in the rational, objective reality it is as good as a pipe dream, Fata Morgana.

Now connecting logically points two and three it follows logically and absolutely unavoidably that any solution that does not have sufficient, real and fully available foundations for bringing a lawless culprit to compliance and justice, simply does not exist! It wouldn't be good for anything in this visible and practical reality.

Putins of now, and tomorrow and so on, in perpetuity will not stop unless something real and practical is brought into this world real, present and fully functional, that is fully capable of stopping them, turning them back and bringing them to justice to prevent further recidives of brazen international lawlessness and gangsterism.

This is a direct and immediate logical conclusion. Please try to find a flaw with it. I dare you.

Next, a solution, a good warm and fuzzy one is not assured and guaranteed in all and every case and scenario! Fantasy book could make us think otherwise but no, not in this reality: the dinosaurs know. Especially with our intelligent species we like so much to challenge ourselves with creating the rocks we couldn't lift (the God perhaps would not: being omniscient, they would know the consequences). A bully, gangster on a continental scale that could destroy half of Europe only to get his wish or perish wasn't enough, for our intelligence. Why shouldn't one try that with a stock of nukes sufficient to blow up the planet multiple times over? No, really? Next: we have what we have.

And there is only so much that can be said by peeking ahead: Ukraine, today, seems to be very much the solution. And so far, no other solutions seem to be in sight, certainly and reliably. Do they even exist, at all can they?: more on that next time. To be continued.

Підписуйтесь на наш Telegram канал Enigma